blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Heeg
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins
Accountants
Er zijn geen accountants gevonden

Er zijn administratiekantoren gevonden in Heeg Administratiekantoren

HABO Account
Molefinne 51
8621DD  HEEG
0515-443205

Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden

Er zijn antiekwinkels gevonden in Heeg Antiekwinkels

Jan Procee Antiekhandel
Pharshoeke 61
8621CW  HEEG

Apotheken
Er zijn geen apotheken gevonden
Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden
Assurantietussenpersonen
Er zijn geen assurantietussenpersonen gevonden

Er zijn automatiseringsbureaus gevonden in Heeg Automatiseringsbureaus

Sinne ICT
Helling 6
8621CP  HEEG
0515-444142

Er zijn autoplaatwerk-spuiterijen gevonden in Heeg Autoplaatwerk-spuiterijen

Schade Center Heeg C.J. P.J.
De Draei 26
8621CZ  HEEG
0515-443669

Er zijn autoreparateurs gevonden in Heeg Autoreparateurs

Service en Garagebedrijf Sico Attema
De Draei 1
8621CZ  HEEG
0515-443388

Autowasserijen
Er zijn geen autowasserijen gevonden

Er zijn banken gevonden in Heeg Banken

Rabobank Sneek Heeg en Joure e.o.
De Skatting 36
8621BW  HEEG

Er zijn basisscholen gevonden in Heeg Basisscholen

Wr‚ldfinster Basisschool It
Hollingerstrjitte 16
8621CA  HEEG
0515-442636

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden
Belastingadviseurs
Er zijn geen belastingadviseurs gevonden
Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden

Er zijn binnenvaart gevonden in Heeg Binnenvaart

Gerard de Vries
Tsjerkebuorren 15
8621BH  HEEG

Er zijn bloemisten gevonden in Heeg Bloemisten

Henk Dť Bloembinder
Harinxmastrjitte 23
8621BJ  HEEG
0515-442242

Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden
Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden
Bouwmarkten
Er zijn geen bouwmarkten gevonden
Bouwspecialisten
Er zijn geen bouwspecialisten gevonden
Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden

Er zijn cafes gevonden in Heeg Cafes

Watersport Heeg
Pharshoeke 99
8621CW  HEEG
0515-443753

Er zijn cateraars gevonden in Heeg Cateraars

Wind & Water
Djipsleatswei 4
8621CD  HEEG
0515-444096

Computerwinkels
Er zijn geen computerwinkels gevonden
Cv-installateurs
Er zijn geen cv-installateurs gevonden
Dakdekkers-dakconstructeurs
Er zijn geen dakdekkers-dakconstructeurs gevonden
Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden
Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden
Dierenwinkels
Er zijn geen dierenwinkels gevonden

Er zijn discos gevonden in Heeg Discos

Toen Horeca B.V.
Harinxmastrjitte 45
8621BK  HEEG
0515-442699

Drankwinkels
Er zijn geen drankwinkels gevonden
Dumpzaken
Er zijn geen dumpzaken gevonden
Economisch-adviesbureaus
Er zijn geen economisch-adviesbureaus gevonden

Er zijn fietswinkels gevonden in Heeg Fietswinkels

Kooistra en Kuiper
Harinxmastrjitte 6
8621BL  HEEG
0515-442462

Fitnesscentra
Er zijn geen fitnesscentra gevonden
Fotografen
Er zijn geen fotografen gevonden
Fotografiewinkels
Er zijn geen fotografiewinkels gevonden
Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden
Glazenwassers
Er zijn geen glazenwassers gevonden

Er zijn goederenvervoer gevonden in Heeg Goederenvervoer

Veenstra Transport
Lytshuzen 26
8621XG  HEEG
0515-445678

Er zijn grondverzetters gevonden in Heeg Grondverzetters

Midikraan Verhuur Heeg
Tollewei 17
8621CX  HEEG
0515-443563

Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden
Hondentrimsalons
Er zijn geen hondentrimsalons gevonden
Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden
Hotelrestaurants
Er zijn geen hotelrestaurants gevonden
Hoveniersbedrijven
Er zijn geen hoveniersbedrijven gevonden
Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden

Er zijn interieurbouwers gevonden in Heeg Interieurbouwers

Windroos
Gouden Boaijum 13G
8621CV  HEEG
0515-432639

Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden

Er zijn jachthavens gevonden in Heeg Jachthavens

Var
De Draei 35
8621CZ  HEEG
0515-442755

Juweliers
Er zijn geen juweliers gevonden

Er zijn kampeerterreinen gevonden in Heeg Kampeerterreinen

Watersportcamping Heeg
De Burd 25A
8621JX  HEEG
0515-442328

Kappers
Er zijn geen kappers gevonden
Keukenspecialisten
Er zijn geen keukenspecialisten gevonden
Kinderopvang
Er zijn geen kinderopvang gevonden

Er zijn klusbedrijven gevonden in Heeg Klusbedrijven

HeRo
It Fabryk 25
8621JD  HEEG

Koeriers
Er zijn geen koeriers gevonden
Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden

Er zijn lasbedrijven gevonden in Heeg Lasbedrijven

Yme de Boer
Osingahuzen 6
8621XD  HEEG
0515-579198

Loodgieters
Er zijn geen loodgieters gevonden

Er zijn makelaars gevonden in Heeg Makelaars

Schrale Makelaars & Rentmeesters o.g.
De Skatting 69
8621BV  Heeg
0515-442254

Er zijn maneges gevonden in Heeg Maneges

Manege De Burd
De Burd 25
8621JX  HEEG
0515-443384

Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden

Er zijn metselaars gevonden in Heeg Metselaars

Metselboer
Osingahuzen 3C
8621XC  HEEG

Er zijn meubelmakers gevonden in Heeg Meubelmakers

INOXHOUSE
Helling 65
8621CP  HEEG
0515-443098

Er zijn meubelstoffeerders gevonden in Heeg Meubelstoffeerders

Jachet
De Draei 13
8621CZ  HEEG
0515-443066

Meubelzaken
Er zijn geen meubelzaken gevonden
Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden
Motorfietswinkels
Er zijn geen motorfietswinkels gevonden
Notarissen
Er zijn geen notarissen gevonden
Opinieonderzoekers
Er zijn geen opinieonderzoekers gevonden
Opticiens
Er zijn geen opticiens gevonden

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Heeg Organisatie-adviesbureaus

Hoorn-Erts B.V.
De Skatting 77
8621BV  HEEG
0515-443449

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden
Participatiemaatschappijen
Er zijn geen participatiemaatschappijen gevonden

Er zijn passagiersvaart-veerdiensten gevonden in Heeg Passagiersvaart-veerdiensten

Esperanza
Tunstrjitte 15
8621BC  HEEG
0515-442886

Er zijn pensions gevonden in Heeg Pensions

aan het Water
Gouden Boaijum 4
8621CV  HEEG
0515-442703

Er zijn postorderbedrijven gevonden in Heeg Postorderbedrijven

Kaartjes!
Molefinne 17
8621DA  HEEG
0515-442379

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Heeg Projectontwikkelaars

Buitenplaats Heeg B.V.
It Butlan 10
8621DV  HEEG
0515-442327

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden

Er zijn publicrelationbureaus gevonden in Heeg Publicrelationbureaus

Kronenberg Consultancy
Nijewal 8
8621BR  HEEG
0515-442265

Rechtskundig-adviesbureaus
Er zijn geen rechtskundig-adviesbureaus gevonden
Reclamebureaus
Er zijn geen reclamebureaus gevonden

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden
Registeraccountants
Er zijn geen registeraccountants gevonden
Reisbemiddelaars
Er zijn geen reisbemiddelaars gevonden
Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in Heeg Religieuze-organisaties

Codice E. Musica
It Gerslan 9
8621DW  HEEG

Er zijn rijscholen gevonden in Heeg Rijscholen

Jong Verkeersopleidingen
De Draei 5
8621CZ  HEEG
0515-442676

Er zijn schadeverzekeraars gevonden in Heeg Schadeverzekeraars

Onderl. Paardenverz. Wymbritseradiel, Sneek e.o.
De Burd 8
8621JX  HEEG
0515-331514

Er zijn schilders gevonden in Heeg Schilders

Jong Schilders
Weisleatstrjitte 1
8621BA  HEEG
0515-442515

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden
Schoonmaakbedrijven
Er zijn geen schoonmaakbedrijven gevonden
Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Heeg Sociaal-cultureel-werk

Straatfestival Heeg
Harinxmastrjitte 46
8621BM  HEEG

Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden

Er zijn software-producenten gevonden in Heeg Software-producenten

E-promo Internetdiensten
De Burd 25
8621JX  HEEG

Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden
Speelgoedwinkels
Er zijn geen speelgoedwinkels gevonden
Sport-speciaalzaken
Er zijn geen sport-speciaalzaken gevonden
Stedebouwkundig-adviesbureaus
Er zijn geen stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden
Stratenmakers
Er zijn geen stratenmakers gevonden
Stukadoren
Er zijn geen stukadoren gevonden
Tabakswinkels
Er zijn geen tabakswinkels gevonden
Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden
Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden
Taxibedrijven
Er zijn geen taxibedrijven gevonden

Er zijn tegelzetters gevonden in Heeg Tegelzetters

Amsterdam
Osingahuzen 3-B
8621XC  HEEG

Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden
Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden
Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden
Timmermannen
Er zijn geen timmermannen gevonden

Er zijn transporteurs gevonden in Heeg Transporteurs

Wiegmink Transport
It Fabryk 23
8621JD  HEEG
0515-444665

Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden
Uitvaartverzorgers
Er zijn geen uitvaartverzorgers gevonden
Uitzendbureaus
Er zijn geen uitzendbureaus gevonden

Er zijn vakantiehuizen gevonden in Heeg Vakantiehuizen

Heegermeer Opleidingen B.V.
Gouden Boaijum 2
8621CV  HEEG
0515-442363

Veeteelt-diensten
Er zijn geen veeteelt-diensten gevonden
Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden
Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden
Verzorgingshuizen
Er zijn geen verzorgingshuizen gevonden
Videotheken
Er zijn geen videotheken gevonden
Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden
Vloerleggers
Er zijn geen vloerleggers gevonden

Er zijn webdesigners gevonden in Heeg Webdesigners

Paternostre Internet & Fotografie
Wite Muonts 12
8621DL  HEEG
0515-444842

Er zijn webhosting gevonden in Heeg Webhosting

Comino
Harinxmastrjitte 46
8621BM  HEEG
0515-444400

Woningbouwverenigingen
Er zijn geen woningbouwverenigingen gevonden
Woningstoffeerderijen
Er zijn geen woningstoffeerderijen gevonden
Zitmeubel-makers
Er zijn geen zitmeubel-makers gevonden
  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid